Pravidlá súťaže – Vyhraj si radosť!

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Tieto oficiálne pravidlá (ďalej len „Pravidlá“) upravujú podmienky a priebeh spotrebiteľskej súťaže „Vyhraj si radosť!“ (ďalej len „Súťaž“) na facebook/webovej stránke vyhlasovateľa súťaže Daramia s.r.o.

 

2. Tieto pravidlá popisujú práva a povinnosti účastníkov Súťaže a záväzne upravujú podmienky Súťaže. V skrátených verziách môžu byť tieto Pravidlá uvedené aj v letákoch, baneroch, na webovom sídle Organizátora, atď. Pre organizáciu Súťaže a určenie jej výhercu je záväzné iba toto úplné znenie Pravidiel.

 

3. Súťaž je spotrebiteľskou reklamnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

4. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky v období špecifikovanom v časti III. týchto Pravidiel.

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Obchodné meno:

Daramia s.r.o

Sídlo:

Dvorníky 183, 920 56  Dvorníky, Slovenská republika

IČO:

51 774 461

DIČ:

2120794115

Zapísaný v registri:

Okresného súdu Trnava

Číslo zápisu v registri:

vložka č.42490/T

 

 

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

 

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

1. Účelom súťaže je propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže.

2. Predmetom súťaže je nazbieranie minimálne troch súťažných nálepiek súťažiacim u vyhlasovateľa súťaže v mieste prevádzky v stanovenej lehote. 

3. Súťažiaci získava súťažné nálepky:

·         po jednom kuse za každé absolvovanie určenej platenej služby v mieste prevádzky v stanovenej lehote. Určené služby sú:

§    Gélové nechty predĺžené tipom/na šablónu

§    Doplňovanie gélových nechtov

§    Spevnenie prírodných nechtov ÚV gélom

·      jeden kus za registráciu do zákazníckeho portálu.

III. LEHOTA SÚŤAŽE

1. Súťaž trvá odo dňa 11.03.2019 od 00:01 hod. SEČ do dňa 15.07.2019 do 23:59 hod. SEČ. Najneskôr do dňa 15.07.2019 vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku,  je spôsobilá na právne úkony a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. Štatútu nazbiera aspoň tri  súťažné nálepky  u vyhlasovateľa súťaže v mieste prevádzky.

Súťažiaci získava súťažné nálepky:

·         po jednom kuse za každé absolvovanie určenej platenej služby v mieste prevádzky v stanovenej lehote. Určené služby sú:

    Gélové nechty predĺžené tipom/na šablónu

    Doplňovanie gélových nechtov

    Spevnenie prírodných nechtov ÚV gélom

·      jeden kus za registráciu do zákazníckeho portálu.

Súťažiacemu bude pri zapojení sa do súťaže odovzdaná súťažná kartička. Na súťažnej kartičke budú uvedené informácie o súťažiacom pre účely žrebovania a odovzdania výhry ako aj súhlas so spracovaním osobných údajov súťažiaceho pre účely identifikácie a kontaktovania v prípade výhry. 

 

Podľa uvedených pravidiel,  vydá pracovník salónu súťažiacemu nálepku potvrdzujúcu uskutočnenie služby alebo registráciu do zákazníckeho portálu.  Súťažiaci si túto nálepku nalepí do súťažnej kartičky.

Kartička s tromi súťažnými nálepkami, správne vyplnenými identifikačnými údajmi a udeleným súhlasom na spracovanie osobných údajov súťažiaceho sa stáva platnou pre žrebovanie.

Súťažiaci zaradí kartičku do žrebovania o cenu jej vhodením do označeného boxu v priestoroch prevádzky.

Súťažiaci môže mať v žrebovaní viacero kartičiek, ktoré spĺňajú vyššie uvedené pravidlá.

4. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže. Pokiaľ má súťažiaci v žrebovaní viacero kartičiek, bude mu pridelená výhra iba pri prvom vyžrebovaní. Pri následnom vyžrebovaní nebude toto žrebovanie platné, kartička sa zo žrebovania vylúči a žrebovanie sa zopakuje.

5. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiadny nárok na cenu.

6. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

7. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

8. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

V. CENY V SÚŤAŽI, HODNOTA CIEN A ICH ZDANENIE

1. Ceny

Všetky uvedené ceny sú platné iba pre výhercu. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom Organizátora.

Všetky výhry sa týkajú zľavy na službu „Gélové nechty predĺžené tipom/na šablónu“, „Doplňovanie gélových nechtov“  alebo „Spevnenie prírodných nechtov ÚV gélom“.

Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:

·      Hlavná cena:       99,9% zľava uvedených služieb pre 12 návštev. Celkový počet cien 1.

·      Cena č. 2:            50% zľava uvedených služieb pre 12 návštev. Celkový počet cien 2.

·      Cena č. 3:            25% zľava uvedených služieb pre 12 návštev. Celkový počet cien 4.

·      Cena č. 4:            99,9% zľava uvedených služieb pre 1 návštevu. Celkový počet cien 12.

2. Hodnota cien

·      Hlavná cena:       Hodnota 300,-EUR (slovom tristo EUR).

·      Cena č. 2:            Hodnota 150,-EUR (slovom stopäťdesiat EUR).

·      Cena č. 3:            Hodnota 75,-EUR (slovom sedemdesiatpäť EUR).

·      Cena č. 4:            Hodnota 25,-EUR (slovom dvadsaťpäť EUR).

3. Zdanenie

V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 22.07.2019.

2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykonajú štatutárny orgán a jeden zamestnanec vyhlasovateľa súťaže.

3. Vyžrebovaný bude jeden výherca hlavnej ceny, dvaja výhercovia ceny č. 2, štyria výhercovia ceny č. 3 a dvanásť výhercov ceny č. 4. Každý súťažiaci má nárok iba na jednu cenu.

4. Vyžrebovaný výhercovia budú kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom o výhre ceny, a to do 14 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční v mieste prevádzky v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom. Výsledky žrebovania budú zároveň v lehote 30 dní od žrebovania uverejnené na webovej stránke www.womensbeauty.sk

5. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

6. Organizátor si vyhradzuje právo vyzvať výhercu pred odovzdaním výhry k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná, a ktorá získava výhru, a súčasne splnila podmienky v zmysle týchto Pravidiel. Každý výherca je povinný predložiť Organizátorovi doklad preukazujúci jeho totožnosť najneskôr pri prevzatí výhry.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje formou súhlasu priamo vyznačenom na súťažnej kartičke v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefón na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať. Následkom odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ v rozsahu ako je uvedené vyššie, je strata prípadného nároku na výhru v Súťaži.

Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

 

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ORGANIZÁTORA

1.  Na výhry nie je právny nárok. V zmysle Občianskeho zákonníka v platnom znení, výhry nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

2.  Vyhlasovateľ nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú a/alebo vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. s výhrou v Súťaži a/alebo jej prevzatím.

3.  Vyhlasovateľ Súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom Súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor Súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť ani za vady výhier a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhier.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom.
Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda alebo z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo vyhlasovateľa súťaže.

3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu 1) tohto Článku štatútu.

4. Právne vzťahy vzniknuté medzi účastníkom a Organizátorom sa spravujú týmito Pravidlami a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená, ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

 

V Dvorníkoch 09.03.2019