Registračný formulár zákazníckeho portálu Daramia

vo formáte +421
Zdáva sa iba deň a mesiac. Dátum pre Váš darček je Vami zvolený ľubovoľný dátum, kedy od nás dostanete darček. V prípade, ak dátum nevyplníte, bude ako dátum pre Váš darček určený deň Vašej registrácie.
Zaklinutím súhlasím, aby spoločnosť Daramia s.r.o., IČO: 51 774 461, Sídlo firmy: Dvorníky 183, 920 56 Dvorníky, Slovenská republika, Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č.42490/T, získavala a spracúvala moje osobné údaje uvedené v tomto elektronickom formulári, na účely marketingových aktivít a to po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania, pričom súhlasím, aby ma spoločnosť Daramia s.r.o. za týmto účelom kontaktovala prostredníctvom elektronickej pošty alebo SMS správou. Beriem na vedomie, že marketingovými aktivitami je najmä informovanie o vybraných novinkách, produktoch, službách, súťažiach a zľavách. Marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok, najviac približne jedenkrát mesačne. Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem odvolať zaslaním listu na adresu sídla firmy alebo na e-mailovú adresu daramia@daramia.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Potvrdzujem, že spoločnosť Daramia s.r.o. ma informovala o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojej webovej stránky (https://www.womensbeauty.sk) na podstránke https://www.womensbeauty.sk/ochrana-osobnych-udajov-nechtove-studio-trnava/
Zaklinutím súhlasím, aby spoločnosť Daramia s.r.o., IČO: 51 774 461, Sídlo firmy: Dvorníky 183, 920 56 Dvorníky, Slovenská republika, Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č.42490/T, získavala a spracúvala moje osobné údaje uvedené v tomto elektronickom formulári na účely registrácie do zákazníckeho portálu a to po dobu nevyhnutnú na evidenciu, pričom súhlasím, aby ma spoločnosť Daramia s.r.o. za týmto účelom kontaktovala najmä priamym telefonickým oslovením, elektronickou poštou alebo SMS správou. Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem odvolať zaslaním listu na adresu sídla firmy alebo na e-mailovú adresu daramia@daramia.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Potvrdzujem, že spoločnosť Daramia s.r.o. ma informovala o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojej webovej stránky (https://www.womensbeauty.sk) na podstránke https://www.womensbeauty.sk/ochrana-osobnych-udajov-nechtove-studio-trnava/